in de klas

CREATIVITEIT IN DE KLAS

Creativiteit is een onderdeel van ons mens zijn. Als Creativity School geloven wij dat iedere leerling uniek is en dat iedere leerling originele ideeën heeft, die van waarde zijn. Dit begint bij de kracht van het inbeeldingsvermogen. Wij geloven, dat creativiteit een uiting is van identiteit.

Met ons lesaanbod ontsluiten wij de creativiteit van elke leerling in de klas, om zo niet aanwezige dingen realiteit te maken en om ze toe te rustenden hun een eigen toekomst te creëren.

Innovatief aanbod

Creativity School richt zich met een innovatief aanbod op de leerling (4 – 20 jaar) en de leerkracht in de klas.

Als onderwijs facilitator ondersteunen wij de leerkracht bij het leren en uitvoeren van het lesaanbod door middel van voordoen, samendoen en zelfdoen.

Creatief doen, denken & leren

De hedendaagse arbeidsmarkt verandert. Beroepen verdwijnen en veel nieuwe beroepen zullen ontstaan door nieuwe technologie, bronnen van informatie en communicatiekanalen.

Creatief doen, denken en leren is binnen en buiten de arbeidsmarkt nodig voor het omgaan met deze onzekerheden en veranderingen. Het is onmisbaar voor het ontwikkelen van blijvende vriendschappen en het bijdragen aan een betekenisvolle maatschappij.

Leerwijzer

De ontwikkeling van de eigen identiteit is de bron van creatief doen en denken. Zelfregulatie is hierin de sleutel en afhankelijk van het blijvend leren van ‘wie je bent’, ‘wie je wilt worden’ en ‘besef van bestaansreden, blijdschap en voldoening’.

In onze aanpak bewegen wij samen met de leerling, leerkracht en het leiderschap door de dynamiek van ‘onderzoekend’, ‘ontdekkend’, ‘verbindend’ en ‘strategisch’ leren. Elke vorm van leren heeft invloed op de volgende van doen, denken en leren.

LEERLIJNEN

Het cultiveren van creativiteit is een terugkerend aandachtsgebied. De natuurlijke aanpak is er één van projecten, passie, samenwerking en spel.

De aangeboden leerlijnen ‘ontwerpend leren’, ‘strategisch leren’, ‘ondernemend denken’ en ‘computationeel denken’ zijn afgestemd op de cognitieve ontwikkeling en de benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw.

21st eeuwse leervaardigheden:

 • creatief denken
 • kritisch denken en probleem oplossen
 • communiceren
 • samenwerken

21st eeuwse leer kwaliteiten:

 1. nieuwsgierigheid
 2. initiatief nemen
 3. strategisch kiezen
 4. (zelf-) leiderschap

Cognitieve Ontwikkeling

Voor de cognitieve ontwikkeling kijken we naar het werk van Jean Piaget. In zijn onderzoek stelt hij dat leerlingen vanaf 4 jaar hun intuïtieve denken ontwikkelen. Vanaf 7 jaar komt daar de ontwikkeling van het  concrete denken bij en tussen 11 en 20 jaar wordt het abstracte denken ontwikkeld. Gebaseerd op onze eigen ervaring zien wij dat het abstracte denken vanaf een jaar of 14, 15 verrijkt wordt met strategisch denken.

Voor de cognitieve ontwikkeling van iedereen is het van belang dat deze verschillende denkwijzen worden ‘gestapeld’ zodoende elkaar aan te vullen.

Leerproces

Elke leerlijn volgt het leerproces van attitude ontdekken, vaardigheden ontwikkelen en kennis verwerven, hierbij gebruiken wij de methode van LEGO® Serious Play® om de stappen in te beelden, te creëren, te spelen, te delen en te reflecteren.

Leermodel

Wij werken met het leermodel van ‘voordoen’, ‘samendoen’ & ‘zelfdoen’.

We verdelen de klas in groepen van maximaal 12 leerlingen met ieder 1 leerkracht, begeleider of een facilitator van ons.

De eerste 2 lessen doen we het voor ondersteund door de leerkracht, de volgende 2 lessen doen we het samen met de leerkracht en de laatste 2 lessen doet de leerkracht het zelf ondersteund door ons.

Ontwerpend Leren

Met ontwerpend leren leert de leerling vanuit een probleem nieuwe oplossingen te creëren.

Met behulp van de LEGO® Serious Play® methode, wat gebaseerd is op ‘hands-on minds-on learning’, leren we leerlingen creatief ideeën bedenken en samen problemen oplossen.

Ontwerpend leren heeft als doel om te innoveren en nieuwe kennis op te doen. Het geeft de leerling een dieper betekenisvol begrip van de wereld en inzicht in de eigen mogelijkheden om te creëren.

21st eeuwse vaardigheden

Creatief denken;

Kritisch denken;

Probleem oplossen;

Communiceren;

Samenwerken;

Aangeboden Lessen

vanaf 4 jaar

De les Creatief Leren is niet bedoeld als éénmalige activiteit. De kracht zit hem in het herhalen van het proces. Oefening baart kunst.

vanaf 7 jaar

De leerlingen worden gefaciliteerd met een creatief proces met LEGO® Serious Play®, waarin meerdere (maximaal twaalf) leerlingen individueel ideeën visualiseren om gezamenlijk het probleem op te lossen.

Het eindresultaat, wat gebouwd is met LEGO® Serious Play®, wordt vastgelegd met behulp van foto- en videomateriaal.

De les Creatief Ideeën Bedenken is niet bedoeld als éénmalige activiteit. De kracht zit hem in het herhalen van het proces. Hiermee wordt de leerling in staat gesteld zijn of haar probleemoplossend vermogen te ontwikkelen. Oefening baart kunst.

Met 5 tot 6 lessen is het mogelijk om het probleemoplossend vermogen individueel te verbreden en samenwerken te verdiepen.

vanaf 11 t/m 20 jaar

Strategisch Leren

Strategisch leren maakt het voor elke leerling mogelijk succes te hebben door  het stellen van doelen, de voortgang te evalueren en zelf bij te sturen.

De aangeboden lessen voor strategisch leren bestaan uit een aantal stappen, waaronder ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’ (voor de toekomst) en ‘hoe ziet succes eruit?’. Het doel is de leerling te begeleiden om eigenaar te worden van het eigen leren.

Het lesprogramma is opgesteld in de lijn van de cognitieve ontwikkeling van de leerling.

21st eeuwse vaardigheden

Creatief denken;

Kritisch denken;

Communiceren;

Sociale & culturele vaardigheden;

Zelfregulering;

Aangeboden Lessen

vanaf 4 jaar

De les Storytelling is niet bedoeld als éénmalige activiteit. De kracht zit hem in het herhalen van het proces. Oefening baart kunst.

vanaf 7 jaar

De eerste les zal in het teken staan van: ‘Wie ben ik’? De leerling start hiermee zijn of haar metaforische treinreis.
De tweede les, de tweede wagon van de trein, staat in het teken van het opzoek gaan naar wat voor de leerling het juiste is om te doen.
In de derde les wordt de leerling gevraagd antwoord te geven op de vraag: ‘Wat wil jij bereiken als alles mogelijk is?’
Tijdens de vierde les bepaalt de leerling zijn of haar eerste metaforische tussenstation van de treinreis.
De laatste wagon van de trein, de vijfde les, staat in het teken van succes hebben.
In de laatste les kijkt de leerling terug op zijn of haar resultaten voor reflectie. Met de uitdaging om de nieuwe inzichten om te zetten in affirmaties voor tijdens de reis.

vanaf 11 t/m 20 jaar

De leerling wordt gefaciliteerd met een creatief proces met LEGO® Serious Play®, waarin de leerlingen hun persoonlijke leerstrategie visualiseren en het leercontract opstellen.

Het eindresultaat, wat gebouwd is met LEGO® Serious Play®, wordt vastgelegd met behulp van foto- en videomateriaal en een mindmap.

Aansluitend de workshop wordt er een nagesprek gepland tussen de leerling en zijn of haar mentor. Tijdens dit gesprek wordt de leerling door de facilitator ondersteund om de mentor bij het leercontract te betrekken.
Een leercontract is geen éénmalige activiteit. De kracht zit hem in het herhalen van het proces. Hiermee wordt de leerling in staat gesteld zijn of haar focus bij te stellen aan nieuwe leermogelijkheden die horen bij de gemaakte vooruitgang.

Ons advies is om (half-) jaarlijks een moment te kiezen om het leercontract te herzien, zodoende nieuwe obstakels te overwinnen.

Ondernemend Denken

Met ondernemend denken leert de leerling met behulp van eigen creativiteit dromen om te zetten in waarde voor een ander.

De leerlingen leren ondernemend denken door in te zien dat ze de ander kunnen helpen met  hun eigen unieke inzicht.

Enkele stappen in dit proces zijn: ‘welke waarde creëer ik?’, ‘wat heeft waarde voor de ander?’ en ‘hoe werken we samen om die waarde aan de ander te leveren?’.

21st eeuwse vaardigheden

Creatief denken;

Probleem oplossen;

Communiceren;

Samenwerken;

Sociale & culturele vaardigheden;

Aangeboden Lessen

vanaf 4 jaar

De les Waarde is niet bedoeld als éénmalige activiteit. De kracht zit hem in het herhalen van het proces. Oefening baart kunst.

vanaf 7 jaar

De les Waarde Bedenken is niet bedoeld als éénmalige activiteit. De kracht zit hem in het herhalen van het proces. Oefening baart kunst.

vanaf 11 t/m 20 jaar

Computationeel Denken

Met computationeel denken leert de leerling de technologie te begrijpen in plaats van te consumeren. Dit gebeurt onder andere door het herkennen en toepassen van patronen, algoritme en abstractie.

Het oplossen van een Rubiks kubus doe je bijvoorbeeld met computationeel denken. Het is dan ook veel meer dan leren programmeren of denken als een computer. Het is een probleem logisch benaderen en indien mogelijk oplossen met technologie.

Afhankelijk van de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen bieden wij verschillende lesprogramma’s aan.

*gebruikmakend van de op locatie beschikbare materialen.

21st eeuwse vaardigheden

Kritisch denken;

Probleem oplossen;

Samenwerken;

Digitale geletterdheid;

Zelfregulering;

UITNODIGING

Graag spreken we af om van gedachten te verwisselen en u verder te helpen. We nodigen u uit om contact op te nemen of een afspraak te plannen op het moment dat u het beste past.

Stel uw vraag

  Plan uw afspraak


  LEGO® en LEGO® SERIOUS PLAY® zijn geregistreerde handelsmerken van de LEGO Group. De LEGO Group is niet in de positie invloed uit te oefenen of garant te staan voor de inhoud, de kwaliteit of de ervaringen van de aangeboden lesprogramma’s